BVNG Groningen

De nieuwe omgevingswet: Geef geen mening...


De nieuw omgevingswet: Geef geen mening...

De Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, bundelt de regels over de fysieke leefomgeving in één wet. Veel gemeenten in ons land zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de lokale invoering van die Omgevingswet. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in volle gang. Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor de nieuwe gemeenteraden in ons land?

…maar stel een niet eerder gestelde vraag

De gemeenteraad wordt geacht alle belangen in een gemeente integraal af te wegen. De raad is binnen het lokaal bestuur bij uitstek het orgaan dat het hele speelveld overziet en niet handelt vanuit een specifiek aandachtsgebied. De meeste informatie die een gemeenteraad ontvangt, is echter vaak gekleurde informatie (van belanghebbenden) of gefilterde informatie (vanuit een specifieke sectorale gemeentelijke invalshoek bekeken).

Het zou de positie van de raad versterken wanneer zij meer vragen stelt om de dossiers verder in te kleuren, in plaats van dat zij haar mening ventileert over de gefilterde of slechts deels ingekleurde informatie.

In de gemeentelijke uitvoeringspraktijk zien we het vaak genoeg. Er komt een vergunningsaanvraag binnen voor bijvoorbeeld het aankopen van een stuk openbaar groen. In dit geval wil de initiatiefnemer graag een groenstrook aankopen om zijn oprit te verbreden. Het groen grenst aan de andere zijde aan een smal openbaar pad en daarnaast staat het huis van de buren dat uitzicht heeft op het openbaar groen. De initiatiefnemer richt zich tot de gemeente en de ambtenaren komen in actie. Vanuit de verschillende sectorale werkvelden wordt gekeken naar het vraagstuk. De vergunningsaanvraag gaat van bureau naar bureau en iedere ambtenaar zet zijn “groene vinkje” danwel “een rood kruisje” voor zijn werkveld. Vervolgens worden de “groene vinkjes” en “rode kruisjes” vervat in een voorstel voor het college en de gemeenteraad.

Om het besluit nog beter te maken, helpt het om een niet eerder gestelde vraag te stellen. Daarbij kan gedacht worden te vragen naar of de vergunningsaanvrager contact heeft gezocht met zijn buurman over deze aanvraag. Hoe staat die erin? Heeft die bezwaar of vindt hij het prima als de groenstrook komt te vervallen ten gunste van de verbreding van de oprit van zijn buurman? En waarom wil de vergunningaanvrager zijn oprit eigenlijk zoveel breder hebben? Is dat wellicht voor de stalling en onderhoud van een camper en mag dat eigenlijk wel? Kortom; Vergaar eerst meer informatie om de context van de vergunningsaanvraag te duiden in plaats van onmiddelijk te reageren op hetgeen wordt voorgelegd.

Handel vanuit vertrouwen: Creëer verbinding in plaats van tegenstelling

Met de Omgevingswet ontstaan dus veel mogelijkheden om nog meer integraal te gaan werken en meer ruimte te nemen voor maatwerk. Dit vraagt soms wel om een andere benaderingswijze van een vraagstuk, een benaderingswijze vanuit vertrouwen. Enerzijds vertrouwen in de initiatiefnemers en vergunningsaanvragers buiten het gemeentehuis, maar anderzijds (en bovenal) vertrouwen binnen de muren van het gemeentehuis.

Dit betekent niet dat de gemeenteraad alles wat een college voorstelt zondermeer moet overnemen of dat een college hoe dan ook moet instemmen met een vergunnings­aanvraag als er bij aanvrager en omwonenden consensus over en draagvlak is voor de aanvraag. Het betekent niet dat de gemeenteraad en het college alles uit handen geeft. Het betekent wel dat handelen vanuit vertrouwen, maar mét een gezonde, kritische houding van grote toegevoegde waarde kan zijn voor zowel college als raad om zo de verbinding te maken tussen het initiatief uit de samenleving en de gemeentelijke opgave die er ligt.Overige Omgeving ItemsBVNG gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer